تابلو کف کش و لجن کش مستغرق

تابلو  کف کش و لجن کش:

ساخت انواه تابلو راه انداز و حفاظتی کف کش و لجن کش با فرمان گرفت از یک یا چند فلوتر،کارکرد نوبتی پمپ ها (CHANGE OVER) به همراه تجهیزات اضافی مانند سافت استارتر و..

تابلو برق شناور
تابلو برق شناور
شناور
شناور